Τμήμα Ένταξης

Περιεχόμενα

Ο ρόλος του Τμήματος Ένταξης
Σκοποί και επιδιώξεις
Διαδικασία φοίτησης
Προϋποθέσεις φοίτησης
Ο ρόλος των γονέων
Η φοίτηση στο Τμήμα Ένταξης

Κατεβάστε τις πληροφορίες για το Τμήμα Ένταξης σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ.


Ο ρόλος του Τμήματος Ένταξης

    Υπολογίζεται ότι περίπου το 10% των παιδιών  κάθε τμήματος  του γενικού σχολείου παρουσιάζουν σοβαρές ή ελαφρύτερες δυσκολίες στη μάθηση. Το Τμήμα Ένταξης είναι μια επιπλέον ? παράλληλη –  τάξη του γενικού  σχολείου, όπου ο δάσκαλος ειδικής αγωγής προσφέρει συστηματική παιδαγωγική υποστήριξη στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με μακροπρόθεσμο στόχο να αμβλυνθούν οι δυσκολίες τους και να μπορούν να παρακολουθούν επιτυχώς την τάξη τους. Η βοήθεια που παρέχεται αφορά, ανάλογα με την περίπτωση, κυρίως στη Μαθησιακή Ετοιμότητα, στη  Γλώσσα, στα Μαθηματικά, στις Κοινωνικές Δεξιότητες και στη Συμπεριφορά.


Σκοποί και επιδιώξεις

Σκοπός του Τμήματος Ένταξης είναι να παρέχει στους μαθητές:

  1. Εξατομικευμένη εκπαιδευτική βοήθεια.
  2. Υποστήριξη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθηματικών  συνεπειών,  που εμφανίζονται λόγω της μειωμένης επίδοσης στα μαθήματα.
  3. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης  και  ανάπτυξη αισθήματος ασφάλειας.
  4. Ισότιμη και λειτουργική ένταξη στη γενική τάξη.

Διαδικασία φοίτησης

Η διαδικασία φοίτησης στο Τμήμα Ένταξης αποτελείται από τα εξής βήματα:

  1. Τα παιδιά που θα φοιτήσουν στο Τ.Ε. ορίζονται μετά από συνεργασία των εκπαιδευτικών των γενικών τάξεων με τον δάσκαλο ειδικής Αγωγής και τον διευθυντή.  Εξάλλου, απαιτείται η  γραπτή συγκατάθεση των γονέων τους. Ο τελικός κατάλογος εγκρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων.
  2. Ο δάσκαλος ειδικής αγωγής προβαίνει σε άτυπη εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών.
  3. Συνεργασία του δασκάλου ειδικής αγωγής, με το δάσκαλο της γενικής τάξης και τους γονείς, με σκοπό να συναποφασιστούν οι γενικοί και επιμέρους στόχοι ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
  4. Συνεργασία σε καθημερινή βάση με το δάσκαλο της γενικής τάξης,  με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση για την πορεία των μαθητών.

Προϋποθέσεις φοίτησης

    Στο  Τμήμα Ένταξης φοιτούν μαθητές που διαθέτουν εκτίμηση από το ΚΕΔΔΥ ή άλλον Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό  φορέα. Μπορούν όμως να φοιτήσουν και παιδιά που δεν διαθέτουν ψυχοπαιδαγωγική εκτίμηση αν αυτό κριθεί αναγκαίο και με την προοπτική ότι σύντομα οι γονείς τους θα απευθυνθούν στους αρμόδιους φορείς.


Ο ρόλος των γονέων

    Οι γονείς πρέπει να είναι διαθέσιμοι να συνεργαστούν ουσιαστικά με το δάσκαλο του Τμήματος Ένταξης, τόσο στο σχεδιασμό του εξατομικευμένου διδακτικού προγράμματος, όσο και στην υλοποίησή του. Η συντονισμένη προσπάθεια από το σχολείο και την οικογένεια είναι βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, αλλά και των αρνητικών συναισθημάτων που βιώνουν οι μαθητές λόγω των δυσκολιών αυτών. Τα αποτελέσματα είναι συνήθως μηδαμινά εάν δεν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο δάσκαλο και στους γονείς.


Η φοίτηση στο Τμήμα Ένταξης

    Τα παιδιά που φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης παρακολουθούν το πρόγραμμά του μερικές ώρες την εβδομάδα (3?15), ανάλογα με την έκταση και το βαθμό των αναγκών τους. Τις υπόλοιπες ώρες παρακολουθούν το πρόγραμμα μαθημάτων των τάξεών τους. Το Τμήμα Ένταξης μπορεί να υποστηρίζει έως 12 μαθητές, εκείνους που έχουν ανάγκη περισσότερη βοήθεια.

    Οι μαθητές που φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης ενδείκνυται να φεύγουν από την τάξη τους κυρίως  από τα μαθήματα στα οποία  αντιμετωπίζουν τις σοβαρότερες δυσκολίες.